De verschillende leerroutes

Binnen Orion College Drostenburg wordt onderwijs geboden op praktijkniveau, VMBO en HAVO niveau. De school is opgedeeld in vier verschillende afdelingen die hieronder zullen worden toegelicht. 

ZML-mb afdeling (20WV-00)

De zml-mb afdeling (zeer moeilijk lerend, meervoudig beperkt) biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met een zeer moeilijk lerend niveau, in combinatie met een meervoudige beperking. Voor het onderwijs betekent dit dat reeds aangeleerde schoolse vaardigheden worden uitgebouwd en in de praktijk worden toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. De lesdoelen worden zo veel mogelijk op een praktische manier aangeboden, waaraan de volgende overtuiging ten grondslag ligt: Wat ik hoor vergeet ik, wat ik zie onthoud ik en wat ik doe begrijp ik. Het omgaan met de beperking, eigen keuzes maken, zelfredzaamheid en de toekomst van de leerling zijn voor deze afdeling belangrijke pijlers die, naast de basisvakken, een belangrijke plek hebben in ons onderwijs.

Praktijkafdeling

In de leerroute praktijk worden leerlingen voorbereid op uitstroom naar arbeid, hieronder valt ook MBO niveau 1 (entree). Deze leerroute duurt vijf schooljaren en leerlingen krijgen naast de algemeen vormende vakken verschillende praktijkvakken die aansluiten bij een beroepsrichting die zij zelf kiezen: verzorging, winkelpraktijk, koken en techniek. Ook nemen alle praktijk leerlingen één dag per week deel aan de Carrousel. Tijdens de Carrousel worden vakken in projectvorm aangeboden om de geleerde theorie in de praktijk te brengen. Vanaf het derde leerjaar start het stageprogramma voor alle praktijk leerlingen. Leerlingen orienteren zich op de verschillene beroepsrichtingen en doen werknemersvaardigheden op door middel van interne stages, groepsstages en individuele stages bij verschillende bedrijven. 

Onderbouw 

Tot de onderbouw behoren op Orion College Drostenburg alle eerste- en tweedejaars VMBO en HAVO leerlingen. Deze leerlingen volgen de (meeste) lessen in een vast lokaal en starten iedere schooldag met het mentorkwartier. Tijdens dit opstartmoment met de mentor worden de bijzonderheden van de dag doorgenomen en is er extra aandacht voor de individuele leerling. 
In de onderbouw bekijken we nauwkeurig het niveau van de leerling en de schoolse vaardigheden, voordat er een advies voor het examentraject in de bovenbouw wordt gegeven. Daarom hebben de leerlingen in de onderbouw een breed vakkenpakket. Aan het einde van het tweede leerjaar (HAVO derde leerjaar) kiezen de leerlingen hun profiel voor de bovenbouw. 

Bovenbouw 

De bovenbouw op Orion College Drostenburg bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Vmbo-BB/KB en de afdeling Vmbo-TL & HAVO.

Bovenbouw vmbo

Het vmbo van Orion College Drostenburg heeft drie leerwegen:

 • De theoretische leerweg (TL)
 • De kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
 • De basisberoepsgerichte leerweg (BB)

De vmbo leerlingen kiezen in het tweede leerjaar een profiel voor het examentraject in het derde en vierde leerjaar.

Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen zijn de profielen:

 • Zorg en welzijn (Z&W)
 • Economie en ondernemen (E&O)

Zowel de algemene vakken als de beroepsvoorbereidende vakken voor de profielen 'Zorg en welzijn' en 'Economie en ondernemen' worden aangeboden op Orion College Drostenburg. Bij het aanbieden van deze profielen werken wij samen met onze symbiose-school, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). 

Alle lessen van de theoretische leerweg worden op Orion College Drostenburg gegeven. Deze leerlingen hebben keuze uit vier profielen:

 • Techniek
 • Economie
 • Zorg en welzijn
 • Landbouw
Bovenbouw havo

De havo-leerlingen kiezen in het derde jaar een profiel voor het examentraject in het vierde en vijfde leerjaar. Zij kunnen kiezen uit de profielen:

 • Natuur en techniek
 • Natuur en gezondheid
 • Economie en maatschappij 
 • Cultuur en maatschappij

De havo-leerlingen volgen alle lessen op Orion College Drostenburg en doen uiteindelijk staatsexamen.

Extra ondersteuningsaanbod 

Naast de reguliere klassen heeft Orion College Drostenburg, verspreid over alle afdelingen, enkele klassen met een extra ondersteuningsaanbod bovenop het bestaande basisaanbod. In deze klassen zitten leerlingen met een meer intensieve en langdurige ondersteuningsbehoefte. Hoewel de aard en ernst van de problematiek per leerling kan verschillen, is bij alle leerlingen in deze klassen sprake van een grotere behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel, communicatief en/of fysiek gebied. Onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vraagt om een onderwijssetting waarin sprake is van een vast lokaal en een vaste groepssamenstelling. In de desbestreffende klassen is naast een vaste docent een onderwijsondersteuner aanwezig. 

Onderwijs middels het extra ondersteuningsaanbod staat in dienst van het beoogde einddoel/uitstroomperspectief van de leerling, dit kan per leerling verschillen.